www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Informator gospodarczy › Inwestycje w gminie › 2015
Dzisiaj jest poniedziałek, 19 marca 2018 r., imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety
Inwestycje w gminie - 2015 rok

Wydatki majątkowe na 2015 rok:

Zakup pomp 20 000
SUW Rajsko dokumentacja projektowa 50 000
Remont stacji uzdatniania wody w m. Opatówek 25 000
Budowa wodociągu w m. Chełmce 20 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap II - projekt 36 000
Dozbrojenie kanalizacji sanitarnej w m. Szałe 30 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szałe etap I 820 000
Pomoc finansowa dla Powiatu kaliskiego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610P" w m. Borów
83 000
Przebudowa ciągu drogowego Borów - Sierzchów - Rajsko (675510P) 700 000
Ciąg pieszo - jezdny Opatówek 56 000
Przebudowa drogi ul. Leśna w m. Opatówek (675517P) 130 000
Przebudowa drogi Rajsko - Warszew (61) 120 000
Przebudowa drogi Porwity - Takomyśle (199) 102 000
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szulec - Józefów (675514P) 12 000
Dokumentacja projektowa przebudowa drogi Chełmce - Stobno (675523P) 8 000
Dokumentacja projektowa przebudowa ulic 3-go Maja (675561P),
Kilińskiego (675563), Buczka (675564P), Kasprzaka (675567P),
Ludowej (675560P), Dworcowej (675566P) w m. Opatówek
40 000
Przebudowa drogi gminnej Cienia Druga - Michałów Czwarty 40 000
Przebudowa drogi w m. Opatówek ul. Parkowa 75 000
Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów 380 000
Przebudowa drogi gminnej w m. Rożdżały - Słoneczna 70 000
Przebudowa drogi w m. Porwity (65) 93 020
Budowa Przedszkola Publicznego 2 000 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chełmce 400 000
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w m. Opatówek
90 000
Wykonanie ogrodzenia wzdłuż stawów przy ul. Poniatowskiego
w m. Opatówek
20 000
Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej w m. Szałe 550 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej GOK Opatówek 91 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Biblioteka w Tłokini 64 000
Remont wieży sędziowskiej w m. Szałe 20 000
RAZEM: 6 145 020

Spotkanie w sprawie Szałego
28 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości oraz możliwości rekreacyjnego zagospodarowania zbiornika w Szałem. Współpracę i pomoc zadeklarowały wszystkie strony biorące udział w spotkaniu. Na spotkaniu obecni byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Marek Baumgart, Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński, Wiceprezydent Kalisza Piotr Kościelny, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Jan Kłysz, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, przedstawiciele Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Państwowej Straży Rybackiej, Stowarzyszenia "Nasze Szałe", Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz rejonowego oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim. Rozmawiano o podjęciu współpracy z samorządem ostrowskim, którego przedstawiciele mogą doradzić w jaki sposób takie zbiorniki jak w Szałem, wzorem zbiornika Piaski - Szczygliczka, doprowadzić do stanu świetności. Niebagatelna będzie rola Aglomeracji Ostrowsko-Kaliskiej i ZIT-ów. Planowane jest utworzenie Stowarzyszenia Doliny Rzeki Prosny, którego głównym zadaniem będzie aplikowanie o środki zewnętrzne na budowę kanalizacji. Dzięki temu woda w zbiorniku w Szałem powinna być dużo czystsza. Kolejną omawianą kwestią była konieczność uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Opatówek, Szczytniki, a także Błaszki - w tym zakresie gmina Opatówek podjęła już wyzwanie budując kanalizację wzdłuż ulicy Kaliskiej. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji, a jej kolejnym etapem będzie przyłączenie do kanalizacji kolejnych ulic w Szałem. Zwrócono uwagę na fakt, że nie ma jednej jednostki, która odpowiadałaby w całości za zalew i tereny przylegające do niego, bowiem zarządcą samego zbiornika jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, właścicielem terenów rekreacyjnych (ok. 8 ha) jest gmina Opatówek, a 1,5 km ul. Pokrzywnickiej należy do miasta Kalisza.

Budowa kanalizacji we wsi Szałe
Trwają końcowe prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Szałem - etap I wraz z budową przepompowni ścieków i komory pomiarowej. Inwestycja przebiega zgodnie z założonym harmonogramem określonym w dokumentacji projektowej. Koszt prac etapu I to kwota 2 585 733,95 zł. Na to zadanie, z Programu PROW na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, gmina Opatówek uzyskała dofinansowanie w wysokości 50%. Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wyniesie ok. 7300 mb. Prace rozpoczęły się od ul. Kaliskiej i Słonecznej. Planowany termin zakończenia robót to 29 maja 2015 roku. Możliwość podłączania posesji do wybudowanej kanalizacji przewiduje się od miesiąca lipca 2015 roku, szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej Gminy Opatówek www.opatowek.pl.

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Chełmcach
Trwają prace komisji przetargowej przy przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w Chełmcach o wymiarach areny 24,00 x 44,00 m z ogrodzeniem dla boisk sportowych o wys. 4,00 m wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy oraz zagospodarowaniem w elementy małej architektury. Projektowane boisko sportowe jest obiektem wielofunkcyjnym, na którym projektuje się boiska do gry: w siatkówkę, tenisa ziemnego, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną. Wartość inwestycji to ok. 400 000 zł. Na to zadanie złożono wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie go w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2014-2018 w oparciu o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Nowe boisko wielofunkcyjne w Tłokini Wielkiej
W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej powstało boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią do gry w tenisa ziemnego, piłkę ręczną, piłkę siatkową oraz koszykówkę. Dla bezpieczeństwa uczniów boisko zostało ogrodzone. Całkowity koszt tego zadania to kwota 219 807,36 zł, z czego dotacja wyniosła 74 100,00 zł. Wykonawcą boiska była firma SODEX Sp. z o.o. ze Złotnik, a dzięki łagodnej zimie prace postępowały w szybkim tempie i zakończyły się w marcu br. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1.3 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa I Rozwój Wsi.

Remonty dróg
Na zapytanie o cenę usługi dotyczącej bieżącego utrzymania dróg w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni tłuczniowych i asfaltowych, pracy równiarki oraz walca wpłynęły dwie oferty. Wybrana została oferta najkorzystniejsza cenowo firmy Usługowo-Drogowej "Dromax" z Chełmc. Prace na drogach gminnych, zgłoszone przez sołtysów wsi zostały wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz napraw po sezonie zimowym. W/w prace w miarę potrzeb będą kontynuowane. Do końca czerwca br. planowane jest zakończenie następujących zadań inwestycyjnych:
- przebudowa drogi gminnej w Zawadach, koszt prac: 152 tys. zł
- przebudowa drogi gminnej w Sierzchowie (tzw. Poligon), koszt prac: 82 tys. zł
- przebudowa drogi gminnej Tłokinia Wielka - Tłokinia Mała, koszt prac: 147 tys. zł
Zostały opracowane dokumentacje na n/w zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych:
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chełmce - Stobno
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek - Borów
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Opatówek, ul. Parkowa
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chełmcach

Podjazd dla niepełnosprawnych w SP w Opatówku
Zakończono realizację zadania pn. "Podjazd dla niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Opatówku". Zadanie, obsługiwane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, zostało dofinansowane ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" - Obszar B. Łączna wartość projektu wynosi 69 126 zł, w tym środki własne gminy to 42 477 zł, środki PFRON to kwota 26 649 zł. Realizacja tego zadania umożliwi samodzielny wjazd do budynku szkoły dzieciom poruszającym się na wózku i samodzielny dojazd do klasopracowni położonych na wysokim parterze. Umożliwi również samodzielny wjazd do budynku szkoły interesantom, a w przyszłości wyborcom poruszającym się na wózkach.

Gospodarka wodno - kanalizacyjna
Trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Janikowa, Modły, Sierzchowa i Warszewa z ujęcia ujmującego czwartorzędny poziom wodonośny w miejscowości Rajsko (studnia nr 2, dodatkowa). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko, gm. Opatówek". Wybrany wykonawca to firma Profi Projekt Jakrzewski i Wspólnicy Sp.K. z Witaszyczek. Cena brutto wybranej oferty to 34 071 zł.

Prace remontowe w budynkach komunalnych
W marcu br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu złożony został wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych budynkach mieszkalnych przy ul. Szkolnej w Opatówku. Gmina planuje wymianę pokrycia dachu na budynkach pofolwarcznych - budynki te stanowią zabytek i są pod opieką konserwatorską. Trwają prace związane z odnowieniem klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Kościelnej 1B - II klatka. Dotychczasowy koszt, jaki został poniesiony to kwota 6 231,34 zł. Zakończono następujące prace związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych na terenie gminy Opatówek:
- przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej przy budynku komunalnym
  ul. Kościelna 17, koszt prac 2 083,61 zł.
- po remoncie klatki schodowej w budynku przy ul. Poniatowskiego 2 zamontowano nowe
  skrzynki pocztowe, poniesiony koszt to kwota 780 zł.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron