www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek
Dzisiaj jest środa, 21 marca 2018 r., imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Aktualności

Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek

Trwa inwestycja polegająca na ''Rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek''. W dniu 13 marca 2018 r. na terenie budowy odbyła się narada koordynacyjno - informacyjna.

W trakcie spotkania wykonawca robót przedstawił inwestorowi sprawozdanie z postępu prac.

W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków z uwagi na konieczność zwiększenia jej przepustowości. Projekt budowlany przewiduje rozbudowę oczyszczalni do przepustowości Q=1220 m3/d. Na przedmiotowe zadanie składa się: budowa budynku technicznego z zapleczem socjalnym i prasą osadu nadmiernego, przebudowa pompowni ścieków z kratą i budowa piaskownika, budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową, budowa dwóch ciągów technologicznych z wydzielonym komorami nitryfikacji/denitryfikacji, osadnikami wtórnymi, separatorami zawiesiny łatwoopadalnej, budowa podziemnego magazynowego zbiornika osadu wraz z układem napowietrzania i układem zagęszczania, budowa stacji mechanicznego odwadniania osadu wraz ze stacją wapnowania osadu i silosem na wapno. W chwili obecnej realizacja poszczególnych etapów budowy przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na dzień 29.06.2018 r.

Ponadto trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Nowa, Tłokinia Mała, Opatówek. Planowany termin realizacji 2018 rok. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie: kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC o średnicy 200 mm - 8 808,30 mb wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi z PVC o średnicy 160 mm - 248/1408,10 szt./mb doprowadzonymi do granic z posesją zainteresowanych; kanalizacja sanitarna PEMD o średnicy 90 mm - 3 968,00 mb, o średnicy 110 m - 1 583,50 mb; przepompownia ścieków - 5 szt. Prace rozpoczęto od budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Nędzerzewska oraz montażu przepompowni ścieków w miejscowościach: Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała.

Wyżej wymienione zadania inwestycjne realizowane są w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno - ściekowa. Całkowita wartość zadań - 14 208 065,92 zł, wartość dofinansowania - 7 363 936,59 zł.

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron