www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Strona główna › Inwestycje w gminie › 2007
Dzisiaj jest poniedziałek, 19 marca 2018 r., imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety
Inwestycje w gminie - 2007 rok

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sierzchów - Borów, gmina Opatówek o długości 920 mb. Najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: WTÓRNIK Roboty Drogowo - Budowlane i Instalacyjne. Wykonawstwo Projektowanie i Nadzory, Jadwiga Piętka, 62-840 Koźminek. Cena wybranej oferty - 98.739,58 PLN. Wykonano przebudowę nawierzchni gruntowej w miejscowości Sierzchów - Borów, gmina Opatówek o długości 920 mb. Przyjęto: - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym o szerokości 4,50 m i grubości do 10 cm, - wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o szerokości 4,50 m i grubości 10 cm.

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kobierno, gmina Opatówek o długości 1370 mb - I etap. Najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: "DROMAX" Usługi Drogowo - Budowlane Wojciech Krymarys, Chełmce 51 b. Cena wybranej oferty - 99.394,99 PLN. Wykonano przebudowę nawierzchni gruntowej o długości 1370 mb w dwóch etapach. W pierwszym etapie nastąpiło wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym o szerokości4,50 m i grubości do 3 cm, wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o szerokości 4,50 m i grubości 8 cm.

Wykonanie przebudowy nawierzchni ul. Ludowej odcinek C-C w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek o długości 620 mb. Najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. 62-800 Kalisz. Cena wybranej oferty - 101.313,68 PLN. Dokonano przebudowy istniejącej nawierzchni tłuczniowej na asfaltobetonową ul. Ludowej odcinek C - C w miejscowości Opatówek o długości 620 mb., wykonano częściowe wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym (gabro, melafir) o szer. 4,0 m, górną podbudowę z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o szer. 4,0 m i gr. 8 cm oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno - asfaltowych dla ruchu (warstwa ścieralna) o szer. 3,50 m i gr. 4 cm.

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej na zaporze w miejscowości Szałe, gmina Opatówek o długości 680 mb. Najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. z Kalisza. Cena wybranej oferty - 130.269,16 PLN. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na zaporze w m. Szałe. Przebudowa objęła wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej (warstwy ścieralnej o szerokości 6,00 m, długości 680 mb grubości 4 cm wraz z regulacją pionową studzienek dla kratek wodno -ściekowych ulicznych oraz oznakowaniem poziomym i pionowym drogi.

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Cienia Pierwsza - Cienia Folwark, gmina Opatówek o długości 780 mb. Najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "KAREX" z Kalisza, z/s w Ociążu. Cena wybranej oferty - 129.064,04 PLN Wykonana została przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na nawierzchnię asfaltobetonową Cienia Pierwsza - Cienia Folwark, o długości 780 mb, w tym: wykonanie górną podbudowę z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o szerokości 4,50 m i grubości 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna) o szerokości 4,00 m i grubości 4 cm, wykonanie przepustu z rur o średnicy 40 cm i długości 16 m na ławie żwirowej ze ściankami czołowymi z bloczków betonowych, oczyszczenie rowu lewostronnego na całej długości z wyprofilowaniem skarp.

Wykonano remont dachu poważnie uszkodzony podczas wichury na budynku Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę PPUH "DACHPOL" z Ostrowa Wlkp. Zamówienie zostało zrealizowane za cenę 148.351,50 zł. do tego wydatku - nie ujętego w budżecie, uzyskano dofinansowanie z MEN oraz odszkodowanie z PZU; w innych placówkach oświatowych wykonane zostały bieżące naprawy i remonty (malowanie sal lekcyjnych, wc, łazienek, wymiana okien itp.).

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej z masy mineralno-asfaltowej w miejscowości Janików, o długości 555 mb. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne "KAREX" z Kalisza, z/s w Ociążu, za cenę 82.997,45 zł.

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nędzerzew, o długości 1100 mb. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego. Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o., z Kalisza za kwotę 70.479,40 zł.

Wykonanie przebudowy ulicy Kościelnej w m. Opatówek o długości 428 mb. Prace polegały na: położeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm (warstwa ścieralna), ułożeniu jednostronnym krawężnika, wykonaniu przykanalików z rur kanalizacyjnych oraz ścieku z elementów betonowych, podbudowy gr.30 cm z kruszywa łamanego granitowego. Ponadto zostały wykonane chodniki wraz z wjazdami do posesji, ustawione znaki drogowe i wykonane oznaczenia poziome (przejścia dla pieszych). Prace wykonało Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o. z Kalisza za cenę 247.336,77 zł.

Wykonanie modernizacji z rozbudową stacji uzdatniania wody w Tłokini Wielkiej. Zakres prac to: montaż urządzeń uzdatniania wody (napowietrzanie wody w aeratorach o średnicy 1200 mm i średnicy 1000 mm), w celu uzdatnienia wody przyjęto zastosowanie pionowych filtrów pośpiesznych o średnicy 1600 mm wkładem piaskowo-żwirowo-brausztynowym, budowa odstojnika wód popłucznych o średnicy 5,0 m, wykonanie niezbędnych przełączeń istniejącej sieci, rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody, wykonanie zasilania stacji uzdatniania wody oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej, wykonanie drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PROMET" 63-720 z Koźmina Wlkp. za cenę 447.364,80 zł.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron