www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Strona główna › Inwestycje w gminie › 2012
Dzisiaj jest poniedziałek, 19 marca 2018 r., imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety
Inwestycje w gminie - 2012 rok

Termomodernizacja budynków szkolnych i budynku ośrodka zdrowia w Opatówku
Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu priorytetowego "System Zielonych Inwestycji (GIS) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW). Realizatorami Projektu są: Powiat Kaliski - Lider Projektu, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Opatówek, Gmina Szczytniki.
Obecnie trwają prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku. Łączny koszt całości prac to kwota ok. 1,7 mln zł, z czego tylko 10%, czyli ok. 170 tys. zł to wkład własny gminy Opatówek. Pozostałe 90% to dotacja oraz pożyczka z NFOŚiGW i dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu.
Najważniejsze prace polegać będą na:
- ociepleniu ścian z położeniem tynków
- ociepleniu dachów i stropodachów
- wymianie okien i drzwi
- montażu kolektorów słonecznych
- budowie kotłowni gazowej dla ośrodka zdrowia z rozdzieleniem części mieszkalnej od części
  leczniczej
- montażu i demontażu grzejników
- montażu zaworów grzejnikowych termostatycznych
Jest to kolejny etap w programie remontów i inwestycji w placówkach oświatowych, który rozpoczęto w 2007 r. kompleksową oceną stanu technicznego budynków i potrzeb w tym zakresie. Głównym celem inwestycji i remontów w szkołach jest stworzenie bardzo dobrych warunków do nauki. Wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy opracowany został wieloletni plan pracy, którego efekty dostrzegane są już dziś. Prace termomodernizacyjne to także efekt ekologiczny, obok poprawy estetyki budynków wymiernym efektem będą także oszczędności energii. Ponieważ zadania oświatowe należą do jednych z najważniejszych, gmina Opatówek przez ostatnie kilka lat wygospodarowała na remonty i inwestycje oraz inne programy oświatowe znaczącą kwotę sięgającą ok. 10 mln zł.

Budowa sieci kanalizacji w Zdunach
Na ukończeniu są prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wykonawcą tego zadania za kwotę 2 319 402,88 zł jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "BUDMEX" Aneta Wawrzyniak oraz PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny wraz z budową przepompowni ścieków i komór pomiarowych. Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje:
1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł. 6749m wraz z odgałęzieniami
    wprowadzonymi do granicy z posesją zainteresowanych. System kanalizacji grawitacyjnej
    przewidziano w technologii z rur PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe z PVC średnicy
    425mm oraz w miejscach węzłowych, we włazowe systemowe lub betonowe prefabryko-
    wane o średnicy 1000/1200 mm.
2. Budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD o dł. 1295 m. W zakresie kanalizacji tłocznej
    zaprojektowano system rurociągów z rur PEHD średnicy 90 mm, zgrzewanych doczołowo.
3. Budowę przepompowni ścieków.
4. Budowę komór krat z komorą pomiarową.
Zadanie podzielono na dwa etapy. Realizację prac pierwszego, na kwotę 1 012 873 zł, zakończono 3 listopada 2011 roku. Koszt drugiego etapu to kwota 1 341 584 zł, a zakres prac do wykonania w roku 2012 obejmuje:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł. 3 600 m
- budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD o średnicy 1 295 m
- budowę przepompowni ścieków przy ulicy Jana Pawła II
Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na kwotę 2 354 457 zł. Umowa została podpisana w dniu 15 lutego 2011 r.
Inwestycją towarzyszącą temu zadaniu było wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Zdunach (ulic, które ze względów technicznych nie mogły był włączone do kanalizacji budowanej w ramach środków unijnych) i włączenie tego odcinka do kanalizacji sanitarnej miasta Kalisza. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo RAWO z Tuliszkowa za kwotę 107 334 zł.

Budowa studni głębinowej w Rajsku
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich i kredowych oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody w miejscowości Rajsko. Wykonawcą tego zadania, wyłonionym w drodze przetargu, został Zakład Produkcyjno - Usługowy Jacka Gruberskiego z Woli Podłężnej k. Konina.
Dotychczas mieszkańcy wsi Rajsko korzystali z wodociągu zasilanego ze studni głębinowej wybudowanej w latach 80-tych ub. wieku, której obecny stan techniczny jest na tyle zły, że uniemożliwia regularne dostawy wody mieszkańcom. Istniejąca studnia nie posiada zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. Aby rozwiązać nękający mieszkańców Rajska problem przerw w dostawie wody, postanowiono wykonać odwierty i zbudować nową studnię głębinową zasilającą wodociąg wiejski w wodę z zasobów jurajskich i kredowych, wykorzystując przy tym istniejącą sieć wodociągową i stację uzdatniania wody.
Projekt uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, w tym Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, a zakończenie prac winno nastąpić po 80 dniach od podpisania umowy z wykonawcą.

Modernizacja oczyszczalni i przepompowni
W listopadzie wykonane zostały prace w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku polegające na odwodnieniu i oczyszczeniu osadu ściekowego za pomocą mobilnej stacji odwadniania osadu ze stawu doczyszczającego. Wartość wykonanych prac to kwota 45 tys. zł.
Oczyszczenie stawu będzie miało znaczący wpływ na jakość końcowego procesu technologicznego prowadzącego do odprowadzenia czystych ścieków do zbiornika w Szałe.
Jednocześnie władze gminy planują rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Dobiegają końca prace związane z przygotowaniem projektu. Łączny szacunkowy koszt to ok. 5 mln złotych. Rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni uwarunkowane jest pozyskaniem na to zadanie środków zewnętrznych.

Prace remontowo-budowlane w gospodarce komunalnej
Dobiegają końca prace remontowo-budowlane w budynkach komunalnych w zakresie realizacji zadań zaplanowanych w budżecie gminy na 2012 rok. Do chwili obecnej wykonano następujące prace:
- wymiana drzwi i okien - ul. Poniatowskiego 2
- wymiana drzwi, wymiana rynny dachowej, wymiana pasa pokrycia z dachówki karpiówki
  z obróbką blacharską - ul. Kościelna 1B
- przemurowanie komina, naprawa okien dachowych, naprawa pokrycia dachowego
  z dachówki karpiówki - ul. Szkolna 2A
- wymiana drzwi - ul. Szkolna 4
Prace w budynkach komunalnych związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawą dachów zamknęły się w kwocie ok. 20 tys. zł. Ponadto trwają prace w budynkach komunalnych wynikające z bieżących potrzeb i awarii.

Rekultywacja wysypiska w Cieni Pierwszej
Istniejące od lat 90-tych składowisko śmieci w Cieni Pierwszej nie przyjmuje odpadów komunalnych już od 2003 roku. Natomiast w 2010 roku Gmina uzyskała decyzję Starosty Kaliskiego o zamknięciu dotychczasowego składowiska w Cieni Pierwszej. W 2011 roku pojawiła się szansa na wykonanie rekultywacji tego terenu za symboliczną kwotę 240 zł. Pierwotna kwota kosztorysowa obowiązkowej rekultywacji wysypiska wynosiła w 2009 roku ponad 600 tys. zł. Z uwagi na fakt wykorzystania istniejącego miejsca na składowanie materiałów z odwirtów w różnych miejscach w Polsce, koszt gminy jest symboliczny. W tym celu podpisana została umowa z firmą Max-Eko z Komornik, która na podstawie dokumentacji rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów, opracowanej na zlecenie Gminy Opatówek przez firmę CONECO-BCE wykona pełen zakres prac, w tym:
- ukształtowanie czaszy wysypiska
- wykonanie warstwy rekultywacyjnej
- wykonanie rowu odwadniającego
- wykonanie studni odgazowujących
- usypanie warstwy podglebia
- przykrycie warstwą gleby urodzajnej
- zadarnienie rekultywowanego terenu.
Planowany termin zakończenia wymienionych prac przewidziano na 2013 rok.

Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Opatówku
W marcu br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego gmina Opatówek złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej, realizowanego przez samorządy województwa wielkopolskiego. Wniosek dotyczył remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poprawy funkcjonalności i estetyki zaplecza boiska sportowego w Opatówku przy ul. Ogrodowej. Realizacja tego zadania zakończona została w miesiącu sierpniu br. W ramach tego zadania wykonano m.in.:
- wymianę drzwi wejściowych i do kotłowni
- wymianę urządzeń sanitarnych (baterie umywalkowe, prysznicowe, grzejniki)
- uzupełnienie płytek podłogowych i ściennych
- montaż grzejników stalowych
- montaż bojlera elektrycznego
- montaż zlewozmywaka z szafką
- montaż opraw oświetleniowych
- założenie kratek wentylacyjnych
- malowanie ścian i sufitów
- naprawę pokrycia dachu papą termozgrzewalną
- ponadto wykonano także szafę wewnętrzną na sprzęt sportowy
Ogólna wartość projektu to ok. 40 tys. zł. sfinansowane ze środków własnych gminy i środków z budżetu wojewódzkiego.

Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych
Okres wakacji to czas zasłużonego wypoczynku dla uczniów i nauczycieli, a także czas intensywnych prac remontowych i porządkowych we wszystkich placówkach oświatowych w gminie Opatówek. Również ten rok jest kolejnym rokiem wykonywania remontów. Tym razem w rocznym budżecie przewidziano kwotę ok. 200 000 zł. Do najważniejszych prac wykonanych w poszczególnych placówkach oświatowych w okresie wakacji należały:
Szkoła Podstawowa w Opatówku:
- zakup i montaż umywalek w celu dostosowania ich do wzrostu 5 i 6 letnich dzieci
  uczęszczających do oddziału przedszkolnego
- zakup materiałów do remontu stołówki szkolnej, zaplecza kuchni oraz adaptacji
  pomieszczenia intendenta na gabinet logopedyczny
- malowanie sal lekcyjnych
Gimnazjum w Opatówku:
- ułożenie kostki brukowej obok budynku szkoły
- malowanie pomieszczeń
Zespół Szkół w Chełmcach:
- usunięcie ubytków w tynkach wewnętrznych oraz malowanie ścian i sufitu w szatni dolnej
  w budynku głównym szkoły
- malowanie i gipsowanie ścian oraz sufitu wraz z położeniem tynku mozaikowego
  (żywiczny - typu marmolit) do wysokości lamperii na korytarzu dolnym i górnym
  w budynku głównym szkoły
- ułożenie kostki przed tablicą pamięci Jana Pawła II
- malowanie sal lekcyjnych
- wymiana 25 szt. grzejników i zaworów termostatycznych
Zespół Szkół w Rajsku:
- remont pomieszczeń kuchennych
- naprawa instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych w kuchni i łazience
- malowanie pomieszczeń i elewacji budynku
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej:
- remont dachu
- montaż kratek wentylacyjnych w klasach i kuchni zgodnie z zaleceniami wydanymi przez
  Państwowy Inspektorat Sanitarny w Kaliszu
- malowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń
Publiczne Przedszkole w Opatówku:
- malowanie pomieszczeń i placu zabaw
- zakup materiałów do szpachlowania, gipsowania i malowania pomieszczeń

Projekt dla Rajska
Gmina Opatówek, w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi, złożyła wniosek w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś" obejmujący sołectwo Rajsko pn. "W naszym Rajsku jak w rajskim ogrodzie - jasno zielono i zdrowo". W ramach tego przyznawane jest wsparcie w formie dotacji z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz utrzymanie, odbudowę i poprawę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co doprowadzi do powstania warunków przyspieszających rozwój społeczno - ekonomiczny terenów wiejskich a tym samym przyczyni się do aktywizacji ludności wiejskiej. Projekt zakłada zakup drzewek rajskiej jabłoni, kwiatów i iglaków karłowych, kwietników, witaczy, lamp ledowych, a także przeprowadzenie konkursu i "zielonych" warsztatów. Realizacja projektu zakończy się w sierpniu 2012 r.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku
16 lutego br. gmina Opatówek złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - nasadzenia runa". Realizacja tego wniosku będzie polegać na odtworzeniu runa parkowego i nasadzeniu takich roślin, jak: runianka japońska, ułudka wiosenna oraz krzewów różanecznika. Wnioskowana kwota do WFOŚiGW to 20 340 zł, środki własne gminy stanowią 30%, czyli 8 717 zł.

Prace konserwatorskie w oficynie dworskiej w Opatówku
Do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w dniu 1 marca br., gmina Opatówek złożyła wniosek o dotację na prace konserwatorskie pn. "Program prac konserwatorskich i projekt budowlany dla oficyny dworskiej w Opatówku", który dotyczyć będzie odtworzenia zabytkowej elewacji budynku. Wnioskowana kwota dotacji to 4 900 zł, udział własny gminy - 2 100 zł. Efektem projektu, a przede wszystkim opracowanej dokumentacji będzie możliwość prowadzenia w przyszłości dalszych prac konserwatorskich przy zabytkowej oficynie.

Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy tzw. ''Domku gotyckim'' przy ul. Kościelnej w Opatówku
Celem projektu, którego realizacja obecnie trwa, jest pełna konserwacja techniczna i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" na ulicy Kościelnej w Opatówku.
W ramach inwestycji przewidziano:
- odtworzenie jednego przęsła ogrodzeniowego z cegły gotyckiej 28 x 14 x 7 cm
- wymianę tynków bramy
- naprawę lica muru ceglanego bramy od strony skweru
- wykonanie tynku na nowym przęśle
- naprawę lica muru na 10 przęsłach od strony skweru
- malowanie tynków farbami silikonowymi
Kwota projektu - 42 122,60 zł - kwota dofinansowania 23 972,21 zł.

Rekonstrukcja żelaznego mostku w parku w Opatówku
Zakończone zostały prace związane z realizacją złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wniosku na wykonanie zadania "Odnowienie i rekonstrukcja mostku żelaznego w parku dworskim w Opatówku". W I etapie odtworzona została zabytkowa balustrada pod nadzorem konserwatora dzieł sztuki mgr Marka Kawczyńskiego w Pracowni Kowalstwa Artystycznego Jana Hulaka w Liskowie. Balustrada wykonana została zgodnie z zachowanymi zdjęciami i dokumentacją. Projekt i dokumentację wykonał p. Romuald Zaręba. I etap prac został zrealizowany za kwotę 47 000 zł, w tym 20 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Zakończony został także II etap renowacji zabytkowego mostku żelaznego. Na odnowienie i zabezpieczenie dźwigarów pozyskano z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kwotę 16 998,50 zł, wydatki z budżetu gminy na ten cel wyniosły 8 597,80 zł. Prace polegały na odnowieniu i zabezpieczeniu dźwigarów poprzez usunięcie starych powłok i korozji (piaskowanie i fosforanowanie powierzchni), a następnie malowanie dźwigarów specjalistycznymi farbami do metalu. Prace wykonał Zakład Usług Metalowych, Kowalstwo Artystyczne Jan Hulak z Liskowa.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku - uzupełnienie i renowacja zieleni wpływającej na wyjątkowe walory przyrodnicze
W ramach realizacji tego projektu planuje się nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, by poprawić stan drzewostanu, który znajduje się pod ochroną konserwatora. Projekt obejmuje również usunięcie chorych drzew i wykonanie ogrodu z ziołami. W parku planuje się posadzenie jodły jednobarwnej, lipy drobnolistnej, odtworzenie alei lipowej, a także posadzenie tulipanowca amerykańskiego i 500 sztuk krzewów ozdobnych. Wykonanie ogrodu ziołowego uatrakcyjni to miejsce i będzie służyć celom edukacyjnym - planuje się w nim nasadzenie 17 odmian krzewów i 13 odmian bylin ziołowych. Źródłem finansowania tego przedsięwzięcia będzie wkład własny gminy w kwocie 7 213 zł oraz dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 64 917 zł.

Powstanie ścieżki edukacyjno - ekologicznej w zabytkowym parku w Opatówku
W ramach zadania utworzona zostanie ścieżka edukacyjno - ekologiczna upowszechniająca wiedzę ekologiczną oraz stanowiąca ciekawą formę edukacji przyrodniczej w terenie. Ścieżka tworzyć będzie pętlę ukazującą zwiedzającym bogaty zespół elementów i procesów tworzących nasze środowisko. Znajdować się tam będą tablice informacyjne prezentujące:
- bogactwo fauny i flory z informacją o gatunkach zwierząt i pomnikach przyrody
- regulamin korzystania ze ścieżki
- zasady dbania o parki zabytkowe, krajobrazowe oraz lasy, tak by służyły kolejnym
  pokoleniom
- segregację odpadów oraz informacje ostrzegające zwiedzających o tym jak długo
  porzucone śmieci rozkładają się w glebie
- organizmy, które rozkładają resztki organiczne
- rolę mrówek w lasach i parkach
- ogród ziołowy z wyszczególnionymi odmianami ziół
- kwatery różane
- ekoznaki
Celem zadania jest rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej i przedszkolnej aktywnych postaw obywatelskich oraz zainteresowanie ich otaczającym środowiskiem i ochroną przyrody, poprzez zorganizowanie lekcji w terenie na ścieżce edukacyjnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 80 100 zł, z tego środki własne gminy: 4 005 zł, kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu: 76 095 zł.

Konserwacja rzeki Pokrzywnicy
Pomiędzy Gminą Opatówek a Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu zostało zawarte porozumienie dotyczące wspólnego wykonania w roku 2012 konserwacji cieków melioracji podstawowej - rzeki Pokrzywnicy. W ramach tego porozumienia gmina Opatówek wykonała w miesiącu sierpniu br. prace polegające na wykoszeniu skarp i dna rzeki Pokrzywnica wraz z wygrabieniem na odcinku 5 240 mb. Wartość wykonanych prac to kwota 9 980 zł. Druga strona porozumienia, czyli WZMiUW wykona mechaniczne odmulenie koparko-odmularką cieku rzeki Pokrzywnica wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku za kwotę 71 412,10 zł.

W 2012 roku nakłady na bieżące utrzymanie dróg, ich budowę i modernizację oraz budowę chodników i zatok autobusowych wyniosły ok. 1 mln 500 tys. złotych. Są to środki własne gminy, a także fundusze pozyskane z budżetu powiatu i województwa. Gmina partycypowała także w przebudowie dróg powiatowych. Łącznie w 2012 roku przebudowanych i wyremontowanych zostało ok. 8 km bieżących dróg.

Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez zagospodarowanie skweru przy Placu Wolności
Celem projektu jest odnowienie centrum miejscowości i zagospodarowanie skweru przy Placu Wolności tak, aby stanowił wizytówkę miejscowości, przewiduje się liczne nasadzenia z zachowaniem zieleni istniejącej. Zakres prac przwiduje: rozścielenie kory sosnowej, nasadzenie drzew liściastych form piennych (magnolii) i iglastych (daglezja), krzewów liściastych(azalie, różaneczniki i róże) i iglastych(cis pośredni), założenie trawników, wysadzenie bylin i instalację systemu nawadniającego. Działanie realizowane w ramach PROW Oś Leader Działanie 413 Odnowa i rozwój wsi. Kwota projektu to 50 205,36 zł, zaś wnioskowana kwota dotacji 22 065,96 zł.

Bezpieczniej w Borowie
Zakończyły się prace związane z budową bezpiecznej zatoki autobusowej, wraz z dojściem dla pieszych, przy drodze powiatowej w miejscowości Borów. Na wniosek sołtysa wsi Borów - Antoniego Gryczyńskiego, Rady Sołeckiej i mieszkańców oraz radnego Ryszarda Gonery, przygotowano dokumentację oraz kalkulację kosztów. W budżetach samorządu powiatu kaliskiego i gminy Opatówek udało się wyasygnować stosowne środki finansowe i podpisać wzajemne porozumienie odnośnie w/w prac. Głównym celem budowy zatoki jest poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z komunikacji autobusowej. Skrzyżowanie, przy którym powstała zatoka jest bardzo niebezpieczne, nie posiada chodnika, a jednocześnie jest skrzyżowaniem o dużym natężeniu ruchu. Łączny koszt prac drogowych i porządkowych wyniósł ok. 30 tys. zł, z tego dotacja gminy Opatówek - 10 tys. zł. Wartym podkreślenia jest fakt, że takie miejsca wskazują sołtysi oraz to, że udaje się na takie remonty, wspólnie z samorządem powiatu i gminy, wygospodarować środki.

Remont ul. Poduchownej w Tłokini Kościelnej
W dniu 10 sierpnia br. odbył się przetarg na przebudowę nawierzchni drogi gminnej (ulica Poduchowna) w Tłokini Kościelnej. Wybrana została oferta najtańsza, którą złożyło Przedsię-
biorstwo Ulic i Mostów z Kalisza na kwotę 128 005,49 zł brutto. Podpisanie umowy i przeka-
zanie placu budowy nastąpiło 5 września. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie n/w prac:
- roboty pomiarowe na dł. 1,1 km
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych
- profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy
- położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

Przebudowa drogi we wsi Modła
9 sierpnia br. odbył się przetarg na przebudowę drogi powiatowej Modła-Warszew na odcinku 900 mb z zakresem prac:
- remont cząstkowy istniejącej podbudowy
- skropienie asfaltem nawierzchni drogowej
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
- formowanie i plantowanie poboczy
Z sześciu złożonych ofert wybrano ofertę firmy SIDROG Sp. z o.o. na kwotę 117 151,55 zł brutto. W dniu 07.09.2012 została podpisana umowa i przekazany plac budowy. Na ten cel gmina Opatówek otrzymała środki finansowe z budżetu powiatu kaliskiego oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Przebudowa drogi w Sierzchowie
W dniu 17 lipca br. odbył się odbiór robót pn. "Przebudowa drogi w Sierzchowie, gm. Opatówek". Prace na w/w drodze obejmowały odcinek długości 1,21 km (od Sierzchowa w stronę tzw. "poligonu") i polegały na ręcznym oczyszczeniu poboczy, mechanicznym plantowaniu terenu, wykonaniu koryta oraz ułożeniu dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Wykonawcą robót była firma WTÓRNIK Roboty Drogowo-Mostowe, Budowlane i Instalacyjne ze Smółek k. Koźminka. Koszt wykonanych prac: 55 118,15 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Jana Pawła II w Zdunach
22 czerwca 2012 roku ogłoszono przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy Jana Pawła II (droga gminna) w Zdunach. Złożono 7 ofert z czego najkorzystniejsza była oferta firmy SIDROG Sp. z o.o. z Domaniewa na kwotę 239 993,99 zł.

Przebudowa drogi w Rożdżałach
W dniu 10 maja br. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Rożdżałach. Planowany zakres prac obejmował wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni oraz ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na odcinku 1,43 km. W terminie określonym ogłoszeniem, wpłynęło 9 ofert, a przetarg wygrała firma SIDROG Sp. z o.o. z Domaniewa za kwotę 229 364,62 zł. Odbioru wykonanych robót dokonano 18 czerwca br.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, wyłoniony został wykonawca prac w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych w 2012 roku. Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy "DROMAX" Usługi Drogowo - Budowlane Wojciecha Krymarysa z Chełmc. Cena wybranej oferty - 149 986,20 zł. W zakresie prac objętych przetargiem przewidziano: naprawę cząstkową nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłuczniem, naprawę drogi - ułożenie i zagęszczenie żwirem, pracę równiarki, pracę walca, naprawę nawierzchni asfaltowo-betonowej, naprawę drogi poprzez ułożenie i zagęszczanie tłuczniem kamiennym.

Galerie:
Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron