www.opatowek.pl | Gmina Opatówek: Mapa Targeo / mapa Google | Pogoda w Gminie
Jesteś tutaj: › Informator gospodarczy › Inwestycje w gminie › 2013
Dzisiaj jest poniedziałek, 19 marca 2018 r., imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety
Inwestycje w gminie - 2013 rok

Termomodernizacja budynków szkolnych w gminie Opatówek - ZS w Chełmcach i ZS w Rajsku
W roku 2012, kosztem 1,7 mln zł (z czego tylko 10%, czyli 170 tys. zł to wkład własny gminy) wykonano termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku i dwóch placówek oświatowych - Szkoły Podstawowej w Opatówku i Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej. Jeszcze w tym samym roku, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej władze samorządowe Opatówka złożyły nowy wniosek na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły w Chełmcach i w Rajsku w ramach Programu "System zielonych inwestycji - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej". Wniosek został pozytywnie oceniony w postępowaniu dodatkowym, a tym samym zakwalifikowany do realizacji i dofinansowania. Planowany zakres rzeczowy prac obejmować będzie:
- ocieplenie ścian i stropodachów
- wymianę okien i drzwi
- wymianę zaworów termostatycznych
- modernizację ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych.
W dniu 28 października rozstrzygnięte zostały przetargi na w/w prace. Wykonawcą prac zarówno w ZS w Chełmcach jak i w ZS w Rajsku zostało Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych CEBUD z Ostrowa Wielkopolskiego: w Rajsku za kwotę 401 818,74 zł, w Chełmcach za 462 587,78 zł. Zaledwie 10% to środki własne gminy. Pozostała część to dotacja oraz niskoprocentowa pożyczka z NFOŚ i WFOŚ. Obecnie trwają w/w prace, a ich zakończenie planowane jest na II kwartał 2014 r.
Jest to kolejny etap w programie remontów i inwestycji w placówkach oświatowych, który rozpoczęto w 2007 r. kompleksową oceną stanu technicznego budynków i potrzeb w tym zakresie. Zadania oświatowe należą do jednych z najważniejszych, gmina Opatówek przez ostatnie kilka lat wygospodarowała na remonty i inwestycje oraz inne programy oświatowe znaczącą kwotę sięgającą około 10 mln zł.

Nowe samochody strażackie
Gminie Opatówek udało się uzyskać dofinansowanie do zakupu nowych samochodów: typu średniego dla OSP w Opatówku - jest to ratowniczo-gaśnicza jednostka z napędem na 4 koła na podwoziu Mana i typu lekkiego - ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Forda dla OSP w Tłokini Wielkiej.
Od kilku lat gmina Opatówek podejmowała próby wygospodarowania na ten cel środków finansowych. W 2012 roku pojawiła się możliwość złożenia stosownych wniosków. Nowe samochody zastąpiły wysłużone wieloletnie pojazdy. Wymiana samochodów była niezbędna - umożliwia to szybkie oraz bezpieczne niesienie pomocy innym.
Ogólny koszt tych zakupów to kwota ok. 800 tys. złotych, przy czym budżet gminy Opatówek przekazał 335 tys. czyli 50% na samochód dla Opatówka i 40 tys. złotych, czyli 25% na samochód dla Tłokini Wielkiej. Pozostałe środki niezbędne do realizacji zakupu przekazał Zarząd Wojewódzki OSP oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Jednostki OSP w Opatówku i Tłokini Wielkiej należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, posiadają bogatą historię, uczestniczą w wielu zdarzeniach drogowych, pożarach i innych akcjach ratowniczych, a także chętnie angażują się w życie społeczno-kulturalne gminy.
5 stycznia 2013 roku uroczyście przekazane zostały kluczyki do nowych samochodów dla OSP w Tłokini Wielkiej i OSP w Opatówku.

Kanalizacja sanitarna we wsi Szałe
Przygotowany został projekt budowy kanalizacji w Szałem. Wykonawcą projektu jest Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO z Kalisza za kwotę 49 200 zł. Na to zadanie, z Programu PROW na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, gmina Opatówek uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 483 306 zł, przy całkowitej wartości zadania w wysokości 4 966 612 zł. Planowany okres realizacji inwestycji: rozpoczęcie - I kwartał 2014 roku, zakończenie - II kwartał 2015 roku.
Celem tego zadania, jak podano w uzasadnieniu wniosku, jest uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi w zakresie ich odprowadzania i oczyszczania, a realizacja projektu poprawi infrastrukturę techniczną i warunki życia mieszkańców wsi Szałe. Główny, pierwszy etap tej wieloletniej inwestycji obejmować będzie ulicę Kaliską. Łączna długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi ok. 7 300 mb. Kanalizacja wzdłuż ulicy Kaliskiej będzie podstawą do kolejnych etapów: budowy rozgałęzień do innych ulic i przyłączy do poszczególnych posesji.

Kanalizacja sanitarna w Zdunach
Zakończyła się dwuletnia inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zdunach w gminie Opatówek. Koszty zadania, podzielonego na 2 etapy, zamknęły się w kwocie prawie 2,5 mln zł, przy wybudowanej sieci długości 8 000 mb. Długo oczekiwana inwestycja została zrealizowana ze środków własnych gminy w kwocie 1 054 177,29 zł oraz dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013 w kwocie 1 404 666,00 zł.
Zachęcamy mieszkańców, właścicieli nieruchomości położonych w Zdunach przy ulicach: Jana Pawła II, Daleka, Żytnia, Tęczowa, Ogrodowa, Sadowa, Kolorowa, Jasna, Drobna, Radosna, Budowlana i Pogodna do przyłączania się do kanalizacji sanitarnej. Wniosek o przyłączenie można pobrać na stronie internetowej www.bip.opatowek.pl (zakładka: wnioski do pobrania -> gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej).
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Opatówku (sekretariat, pierwsze piętro, pok. nr 13). Po otrzymaniu warunków technicznych na przyłączenie można przystąpić do prac w terenie dot. włączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Bliższe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (62) 76-18-453, (62) 76-18-454 wew. 21 i 59 lub osobiście w pokoju nr 1 Urzędu.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatówku
Po analizie zapotrzebowania na odbiór ścieków oraz stanu technicznego i technologicznego istniejącej oczyszczalni ścieków, zapadła decyzja o konieczności jej rozbudowy. Gmina Opatówek zleciła przygotowanie projektu rozbudowy oraz wystąpiła do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Łączny szacunkowy koszt to ok. 7,2 mln złotych. Rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni uzależnione jest od pozyskania na to zadanie środków zewnętrznych.

Prace remontowe w budynkach komunalnych
Zakończone zostały prace remontowe w budynkach komunalnych, które zakwalifikowane zostały podczas wiosennego przeglądu stolarki okiennej i drzwiowej do wykonania ze środków tegorocznego budżetu. Całkowity koszt prac wyniósł 30 591,68 zł. W ramach tego zadania wykonano następujące prace:
- ul. Szkolna: wymiana pokrycia dachu z płyt falistych bitumicznych w budynku gospodarczym,
- ul. Szkolna 2A: naprawa fragmentu pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wymiana
  2 szt. drzwi wejściowych do lokalu,
- ul. Szkolna 2: naprawa fragmentu pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,
- ul. Kościelna 17: wymiana 3 szt. okien z drewna klejonego (klatka schodowa - 1 szt., lokal
  mieszkalny - 2 szt.),
- ul. Kościelna 1 B: wymiana drzwi wejściowych do lokalu, wymiana okna drewnianego na
  klatce schodowej,
- ul. Poniatowskiego 2: wymiana 2 szt. drzwi drewnianych wejściowych do lokalu, wymiana
  okna z PCV w lokalu mieszkalnym,
- ul. Łódzka 21: wymiana fragmentu pokrycia dachu papą termozgrzewalną z naprawą
  konstrukcji,
- trwają prace remontowo-naprawcze z wymianą częściową instalacji elektrycznej w budynku
  komunalnym przy ul. Kościelnej 2 w Opatówku.
Ponadto kontynuowane są prace związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych na terenie gminy oraz z bieżącym utrzymaniem struktury wodociągowej.

Inwestowanie w obiekty sportowe
Rok 2013 jest kolejnym rokiem w gminie Opatówek, w którym władze samorządowe inwestują w obiekty sportowe na swoim terenie. W roku 2012 na modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska przy ul. Ogrodowej w Opatówku wydano kwotę 40 000 zł. W tym roku wykonana została dalsza modernizacja poprzez przebudowę trybun i wymianę krzesełek dla uczestników imprez. Koszt wykonanych prac to kwota blisko 60 tys. złotych, z czego gmina otrzymała zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 39 023 zł.
Zakończone zostały prace przy realizacji placu zabaw przy szkole w Tłokini Wielkiej. W ramach złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, gmina Opatówek uzyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 21,6 tys. zł (przy całkowitym koszcie wynoszącym 28,5 tys. zł). W ramach projektu został wykonany kompleks rekreacyjny składający się z:
- ławek parkowych
- huśtawek sprężynowych drewnianych
- huśtawki wagowej metalowej
- karuzeli metalowej z kierownicą
- zjeżdżalni drewnianej
- huśtawki metalowej
- piaskownicy
- teren zostanie ogrodzony, a wewnątrz zostanie zasiana trawa.
Wykonawcą placu zabaw była Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST w Wołowie Oddział w Kłodzku.

Remonty w placówkach oświatowych
W okresie wakacji wykonano następujące prace na łączną kwotę 130 tys. zł.
Publiczne Przedszkole w Opatówku
- pomalowano trzy sale zabaw i wszystkie drzwi w przedszkolu
- zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne
- wykonano kolorowe dekoracje sal i szatni
- zamontowano lustra i wieszaki na papier toaletowy w łazience dla dzieci
- przeprowadzono gruntowne porządki z dezynfekcją łazienek oraz parowym praniem
  dywanów
Gimnazjum w Opatówku
- urządzono drugą pracownię komputerową
- zmodernizowano monitoring obiektu wzbogacając go o 3 dodatkowe kamery wizyjne
- podłączono Internet w hali sportowej włączając go do szkolnej sieci internetowej
- wykonano kraty zabezpieczające na klatce schodowej
- wymieniono uszkodzone płytki na schodach zewnętrznych w głównym wejściu do szkoły
- odświeżono napis na budynku hali sportowej
- naprawiono ubytki w elewacji budynku hali sportowej i części elewacji budynku gimnazjum,
  pomalowano je farbą elewacyjną, naprawiono i pomalowano murki przy wejściu do hali
- wykonano kwietnik wzdłuż budynku hali sportowej
- wymieniono natryski w szatniach hali sportowej, uzupełniono uszkodzone płytki
- pomalowano szatnię dziewcząt w hali sportowej i część pomieszczeń w budynku gimnazjum
- wykonano prace konserwacyjne podłóg w wielu pomieszczeniach szkoły
- w dwóch klasach zamontowano rzutniki multimedialne, wykonano ekrany
- wyposażono czytelnię szkolną w telewizor zakupiony ze środków przekazanych przez radę
  rodziców
Szkoła Podstawowa w Opatówku
- wyremontowano pokój nauczycielski oraz łazienkę w przyziemiu
- położono płytki na części ścian w klasie nr 10 oraz w gabinecie logopedy
- naprawiono i pomalowano ubytki w ścianach w sali nr 11 oraz w świetlicy szkolnej
- pomalowano podłogi w sali nr 17 i 23
- wymieniono oświetlenie w holu na pierwszym piętrze
- zamontowano 9 hydrantów przeciwpożarowych
- powiększono plac zabaw
- zamontowano monitoring w postaci kamer przemysłowych
- zwiększono przepustowość łącza internetowego w szkole w Opatówku i w filii w Sierzchowie
  (do 6 Mb/s)
- sale nr 9 i 21 wyposażono w rzutniki multimedialne, ekrany oraz laptopy
- do 24. zwiększono liczbę stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
Zespół Szkół w Chełmcach
- wykonano remont ok. 100m2 korytarza dolnego w budynku głównym polegający na
  zerwaniu starej, popękanej posadzki, wyrównaniu podłoża i położeniu nowej posadzki
  gresowej o zwiększonej odporności na ścieranie
- pomalowano lamperie i sufity w sali nr 11 i 12 w budynku głównym
- poprzez malowanie odnowiono i zlikwidowano zacieki części korytarza górnego w oddziale
  przedszkolnym oraz w sali nr 15 w budynku głównym
- przeprowadzono prace porządkowe wokół szkoły polegające na usunięciu gruzu oraz
  podniesieniu estetyki otoczenia
- pomalowano barierkę ochronną przed wejściem głównym do szkoły
- zamontowano nowe pokrywy na szambie i studzienkach kanalizacyjnych
- pozyskano w darowiźnie zmywarkę do oddziału przedszkolnego oraz dywan do świetlicy
  szkolnej dzięki współpracy z radą rodziców
- doposażono pracownię komputerową w 8 komputerów
Zespół Szkół w Rajsku
- położono nową wykładzinę PCV w jednej z sal lekcyjnych na parterze budynku oraz
  w szatniach dla dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej
- pomalowano sale oddziałów przedszkolnych oraz szatni, sanitariatów i korytarzy
  w kompleksie sportowym
- pomalowano pomieszczenie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
- zamontowano umywalki i wymieniono drzwi w sanitariatach i szatniach gimnastycznych
- jedną z sal na parterze przystosowano dla kolejnego oddziału przedszkolnego
- doposażono oddział przedszkolny w dywan, radiomagnetofon, telewizor oraz zabawki
- przeprowadzono prace porządkowe w szkole i na terenie wokół
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
- położono płytki na schodach wewnętrznych
- zamontowano nową poręcz
- położono panele podłogowe i pomalowano ściany w pokoju nauczycielskim
- pomalowano szatnie i korytarz w hali sportowej
- zamontowano bramę wjazdową

Nowe oblicze Gminnego Ośrodka Kultury
Całkowicie nowy wygląd uzyskała siedziba Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kościelnej w Opatówku. Właśnie zakończył się tam remont i aranżacja sali, sceny i jej zaplecza oraz pomieszczeń na piętrze. Wymieniono instalację c.o. i elektryczną, grzejniki, strop podwieszany z nowym oświetleniem sufitowym.
Wykonano także przebudowę sceny i jej oświetlenia, oświetlenie boczne sali, wymianę klimatyzatorów, stolarki drzwiowej i schodów oraz położone zostały panele akustyczne. Wszystkie prace związane z instalacją gazową, c.o. i wodociągową wykonuje firma z Wolicy - Instalacje Sanitarne Marcin Droszewski. Natomiast wszelkie prace remontowe i budowlane wykonuje Zakład Remontowo - Budowlany MAXBUD Wojciecha Przepiórki z Saczyna. Całkowity koszt modernizacji GOK-u to kwota 228 600zł, a dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wyniosła ponad 91 tys. złotych.

Budowa nowoczesnego przedszkola w Opatówku
W 2013 roku, za kwotę 38 130 zł, wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia "Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Opatówek". Dokumentacje sporządzi Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze z Wiktorowa (powiat wieluński). Założenia projektowe dla budowy przedszkola to m.in.:
- powierzchnia użytkowa obiektu około 1 300 m2, 2 kondygnacje
- 8 oddziałów - 8 sal dla 25 dzieci wraz z sanitariatami oraz magazynem sprzętu
- kuchnia do przygotowywania posiłków w pełnym zakresie oraz stołówka
- zaplecze administracyjno-socjalne wraz z sanitariatami i pomieszczeniami technicznymi
- instalacje: elektryczna, odgromowa, wodociągowa, hydrantów p.poż., kanalizacyjna,
  wentylacji mechanicznej, domofonowa, komputerowa, telefoniczna, TV, gazowa, alarmowa
  i monitoringu
- przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu,
  przyłącze c.o.
- zagospodarowanie terenu z drogami wewnętrznymi, chodnikami, dojściami i dojazdami,
  miejscami postojowymi, placem zabaw, obiektami małej architektury, zieleni, ogrodzeniem,
  oświetleniem
- aranżacja wnętrz wszystkich pomieszczeń wraz z wyposażeniem.
Planowany termin wykonania dokumentacji przewidziano na IV kwartał bieżącego roku, a rozpoczęcie inwestycji w 2014 roku.

Gmina Opatówek w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś"
W ramach III edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, zbudowany został plac zabaw dla najmłodszych na terenie bazy rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Szałe. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, została firma Inter Flora Sp. z o.o. z Siechnic, która prace wykonała za kwotę 77 646,59 zł. Na to zadanie gmina Opatówek otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 30 tys. zł. Prace polegały na zagospodarowaniu terenu i wybudowaniu placu zabaw, gdzie całe rodziny będą mogły bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas. Odbiór prac nastąpił 9 sierpnia.
Drugi wniosek pn. "Jesionową rajską aleją w głąb naszej historii" przewidywał odtworzenie alei spacerowej wraz z zamontowaniem oświetlenia typu LED, prowadzącej do cmentarza parafialnego w Rajsku, gdzie znajdują się grobowce powstańców styczniowych. Całość zadania podsumowała wieczornica upamiętniająca 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Całkowity koszt tego projektu to kwota 38 215 zł, kwota dofinansowania to 23 500 zł.

Odtworzenie alei spacerowej w Rajsku
W ramach III edycji konkursu ''Pięknieje wielkopolska wieś'' ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, gmina Opatówek złożyła wniosek, który został zakwalifikowany do dofinansowania. Realizacja wniosku pn. ''Jesionową rajską aleją w głąb naszej historii'', przewiduje odtworzenie alei spacerowej wraz z zamontowaniem oświetlenia typu LED, prowadzącej do cmentarza parafialnego w Rajsku. Planowany koszt całkowity projektu to kwota 38 215 zł, kwota dofinansowania, o które stara się gmina Opatówek to 23 500 zł.

Odnowienie zabytkowego muru w Opatówku - ciąg dalszy
W bieżącym roku zrealizowany został II etap renowacji zabytkowego muru przy ul. Kościelnej w Opatówku. Celem projektu była pełna konserwacja techniczna i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku gotyckim" na ulicy Kościelnej w Opatówku. Pierwszy etap został zakończony w 2012 roku, a w ramach drugiego etapu wykonano:
- naprawę lica muru ceglanego na 17 przęsłach
- spoinowanie i impregnacja muru od strony skweru
- skucie i wykonanie nowego tynku na 17 przęsłach od strony ulicy
- malowanie tynków farbami silikatowymi
Kwota II etapu projektu to 30 531,65 zł, a kwota dofinansowania ze środków unijnych w ramach złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wyniosła 19 858,00 zł.

Renowacja zbiorników wodnych w Opatówku
Trwają prace polegające na renowacji dwóch zbiorników wodnych małej retencji przy ul. Poniatowskiego w Opatówku. Rozstrzygnięcie wykonawstwa przyniosło dopiero ogłoszenie III przetargu. Zakres prac obejmuje przede wszystkim prace przy wykopach i przekopach ciężkim sprzętem, obsianie skarp i okładu. W wyniku ogłoszonego (trzeciego) przetargu, wykonawcą w/w prac został Zakład Usług Wodno - Melioracyjnych WODMEL z Krzymowa. Całość prac kosztować będzie 53 489 złotych, większość kosztów zostanie pokryta z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Przewiduje się wykonanie kolejnych dodatkowych prac finansowanych przez budżet gminy i Polski Związek Wędkarski - Koło w Opatówku.

INWESTYCJE W DROGOWNICTWIE - remonty i przebudowy dróg na terenie gminy Opatówek

Droga Opatówek - Brzeziny - Godziesze Wielkie
Zakończyła się duża inwestycja drogowa z udziałem Powiatu Kaliskiego, Gminy Opatówek, Brzeziny i Godziesze Wielkie, polegająca na wykonaniu drogi powiatowej 4628P Opatówek - Brzeziny z odbiciem na drogę powiatową 4631P Godziesze - Zajączki Bankowe na odcinku ok. 22 km. Głównym celem wykonanej przebudowy jest poprawa stanu drogi oraz bezpieczeństwa na jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez gminę Opatówek. W drodze rozstrzygnięcia przetargowego uzyskano kwotę 4 973 715 zł, a firmą, która złożyła najtańszą ofertę, a tym samym została wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Na terenie gminy Opatówek wykonano ok. 6,4 km drogi biegnącej przez Opatówek (od skrzyżowania z drogą krajową nr 12), Cienię Pierwszą i Cienię Drugą. Uzyskana w przetargu cena za ten odcinek to kwota 1 530 875 zł.
Podział finansowy pomiędzy uczestników zadania na odcinku przebiegającym przez gminę Opatówek wygląda następująco: 50% kosztów to dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, co daje kwotę 765 437 zł. Druga połowa kosztów finansowana jest przez budżet Powiatu Kaliskiego (60% z połowy kosztów, czyli 459 262 zł) pozostałe 40% z połowy kosztów, czyli kwota 306 175 zł finansowana jest z budżetu gminy Opatówek.
Zakres prac obejmował m.in.: budowę w niektórych miejscach nowych studzienek oraz regulację starych, budowę przepustów, ścieków przykrawężnikowych, zatok autobusowych, zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie chodników z kostki brukowej przy przystankach autobusowych oraz najważniejsze prace czyli generalny remont istniejącej jezdni asfaltowej (uzupełnienie podbudowy, uzupełnienie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, położenie nowej nawierzchni na całości tego odcinka).
Dodatkowo na ul. Poniatowskiego dokonano remontu niesprawnej kanalizacji deszczowej o długości 191 mb (odwodnienie, studzienki rewizyjne) za kwotę 42 563,66 zł oraz dokonano przebudowy trzech skrzyżowań:
- skrzyżowanie z ul. Kościuszki w Opatówku - wartość prac 12 134,15 zł, zakres prac: montaż
  studzienek kanalizacyjnych z przykanalikami,
- skrzyżowanie w Cieni Drugiej - wartość prac 12 368,85 zł, zakres prac: budowa studzienki
  ściekowej z przykanalikami, położenie krawężników, budowa chodnika z kostki brukowej,
- skrzyżowanie w Cieni Pierwszej - wartość prac 6 175,53 zł, zakres prac: ułożenie
  krawężników, położenie nawierzchni bitumicznej.

Remont nawierzchni ul. Długiej w Zdunach
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie remontu ul. Długiej w Zdunach polegającego na zabezpieczeniu znaków geodezyjnych, regulacji pionowej studni włazów kanalizacji sanitarnej, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy ze żwiru i kruszywa łamanego, ustawieniu pionowych znaków drogowych oraz formowaniu i plantowaniu poboczy. Wykonawcą prac za kwotę 75 156,08 zł jest firma ASBUD z Rajska.

Przebudowa drogi Michałów Pierwszy - Michałów Drugi
Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej na odcinku ok. 1 km pomiędzy Michałowem Pierwszym i Michałowem Drugim. Prace wykonała firma ASBUD z Rajska za kwotę 187 577,16 zł. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe i roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, obsypanie krawędzi jezdni i plantowanie pobocza oraz ustawienie znaków drogowych. Odbiór odbył się 29 grudnia br.

Przebudowa drogi w Nędzerzewie
Przebudową objęto drogę gminną w Nędzerzewie na odcinku 220 mb. Zakres robót: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Wykonawcą jest firma BEDRÓG Roboty Drogowo-Budowlane ze Smółek. Wartość prac: 54 069 zł.

Remont drogi w Porwitach
Na odcinku 480 mb drogi gminnej w Porwitach wykonano prace pomiarowe, profilowanie koryta, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa oraz plantowanie poboczy. Wartość prac to kwota 46 293 zł.

Przebudowa drogi w Trojanowie
Wykonana została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanów na odcinku 765 mb, za kwotę 95 046,74 zł. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Kaliszu. Zakres wykonanych prac: górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumiczno-asfaltowych, plantowanie i formowanie poboczy.

Przebudowa drogi w Michałowie Trzecim
Zakończona została przebudowa grogi gminnej w Michałowie Trzecim na odcinku 1650 mb z zakresem prac: wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ręczne czyszczenie i plantowanie poboczy, regulacja studzienek wodociągowych, formowanie nasypów i poboczy, wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego, ustawienie drogowych znaków pionowych. Wartość wykonanych prac to kwota 77 589,63 zł, a wykonawcą był Zakład Budowlano-Drogowy KALDROG.

Chełmce
Wykonany został remont nawierzchni drogi gminnej w Chełmcach o długości 400 mb za kwotę 17 871,90 zł. Wykonawcą prac był Zakład Usługi Drogowe DROMAX. Zakres wykonanych prac: korytowanie, plantowanie i wyrównanie poboczy, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, górnej warstwy z kruszywa łamanego. Trwają prace związane z wykonaniem dalszej części chodnika (172 mb) w miejscowości Chełmce wzdłuż drogi powiatowej 4636P. Wykonawcą będzie Zakład Roboty Drogowo-Budowlane ROL-DRÓG z Rajska za kwotę 59 768,20 zł. Planowany zakres prac: roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie koryta pod chodnik, regulacja studzienek telefonicznych, położenie krawężników i obrzeży chodników i placu postojowego, dolna i górna warstwa podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie pionowych znaków drogowych. Udział finansowy gminy Opatówek i Powiatu Kaliskiego wynosi 50/50, co zawarte zostało w stosownej uchwale Rady Gminy.
Zakończona została także przebudowa drogi gminnej w Chełmcach na odcinku 964 m. Przetarg na wykonanie prac wygrał Zakład Budowlano Drogowy KALDROG z Kalisza za kwotę 70 360,92 zł. Zakres przebudowy obejmował: roboty pomiarowe, regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, ręczne czyszczenie poboczy, wykonanie przepustów, czyszczenie rowów, plantowanie i przygotowanie podłoża, wykonanie koryta i podłoża z masy betonowej oraz kruszywa, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ustawienie pionowych znaków drogowych.

Cienia Folwark
Zakończona została przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Cieni Folwark na odcinku 1200 mb za kwotę 44 316,90 zł. Wykonawcą był Zakład Usługowo-Produkcyjny ROL-DRÓG. Zakres prac: korytowanie, górna i dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego/naturalnego.

Opatówek
Wykonana została przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku 400 mb za kwotę 30 083,34 zł. Wykonawcą był zakład Roboty Drogowo-Budowlane BEDRÓG. Zakres zrealizowanych prac: roboty pomiarowe i ziemne, regulacja pionowa, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego.
Zakończono przebudowę nawierzchni ulicy Ludowej oraz budowę kanalizacji deszczowej o długości 610 mb za kwotę 266 523,47 zł. Wykonawcą był Zakład Usługowo Produkcyjny ROL-DRÓG. Zakres wykonanych prac: ręczne czyszczenie poboczy, regulacja studzienek do włazów kanałowych, odwodnienie drogi, położenie krawężników betonowych, wykonanie studzienek ściekowych i przykanalików, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Przebudowa ulic na os. Kościuszki w Opatówku
Zakończyły się prace polegające na przebudowie nawierzchni drogi oraz budowie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki w ulicach: Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Ulic i mostów z Kalisza, które wyłonione zostało w przetargu. Koszt całości przedsięwzięcia to kwota 594 116,50 zł. W trakcie prac ziemnych, konieczne okazało się wykonanie dodatkowej ekspertyzy gęstości gruntu.

Tłokinia Kościelna - Tłokinia Nowa
Zakończyła się przebudowa 510 mb nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Tłokinia Nowa z zakresem prac: czyszczenie poboczy i rowów, wykonanie przepustów pod drogą, ulicznych studzienek ściekowych, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej. Koszt prac wykonanych przez Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza to kwota 120 719,58 zł.

Zadania wspólne z Powiatem Kaliskim
W bieżącym roku, wzorem lat ubiegłych, zrealizowane zostały zadania w drogownictwie wspólnie z Powiatem Kaliskim. Realizacja odbywa się na podstawie zawartych pomiędzy stronami porozumień i są współfinansowane przez budżety obydwóch samorządów. Wykonano:
- przebudowę drogi powiatowej nr 4636P w Chełmcach w zakresie budowy chodnika
  o dł. 172 mb za kwotę 59 768 zł, a wykonawcą był ROL DRÓG z Rajska
- remont kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej 4628P w Opatówku o dł. 191 mb
  za kwotę 42 563 zł; wykonawca był Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX
  z Kawęczyna
- przebudowę drogi powiatowej 4622P w Michałowie Drugim z zakresie budowy chodnika
  o dł. 230 mb za kwotę 33 167 zł, wykonawca była Firma Handlowo-Usługowa Marciniak
  z Kalisza
- przebudowę drogi powiatowej nr 4612P w Opatówku w zakresie budowy chodnika wzdłuż
  ul. Św. Jana o dł. 285 mb (za torami w kierunku Tłokini Nowej) za kwotę 39 999 zł.
  Wykonawcą była firma Roboty Drogowo-Budowlane BEDRÓG Smółki.

Bieżące utrzymanie dróg
25 stycznia 2013 roku odbył się przetarg na "wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w 2013 roku". Spośród czterech złożonych ofert, komisja wybrała ofertę firmy DROMAX - Usługi Drogowo-Budowlane z Chełmc na kwotę 140 589 złotych.
W budżecie gminy, oprócz inwestycji drogowych ujętych w wydatkach majątkowych, zarezerwowano kwotę 390 000 zł na budowę dróg tzw. "schetynówek" w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, wspólnie z Powiatem Kaliskim i Gminą Godziesze.

Strona główna
strzalka Aktualności
strzalka Komunikaty, ogłoszenia
strzalka Akty normatywne
strzalka
Wiadomości Gminne menu rozwijane
strzalka Publikacje, wydawnictwa
strzalka Galeria
strzalka Kalendarz imprez
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka
Projekty unijne menu rozwijane
strzalka
Projekt CAF menu rozwijane
strzalka Wybory, Referenda
strzalka Powiadamianie przez SMS
strzalka Konsultacje społeczne - przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Opatówek
strzalka Program ''Rodzina 500+''
strzalka Konkurs studencki - zagospodarowanie zbiornika w m. Szałe
strzalka Miasta partnerskie
Informacje o Gminie
strzalka Informacje podstawowe
strzalka Charakterystyka, Historia
strzalka Insygnia Gminy
strzalka Statut Gminy
strzalka Prawo lokalne
strzalka Zamówienia Publiczne
strzalka Budżet Gminy
strzalka Strategia Rozwoju Gminy
strzalka Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025
strzalka Diagnoza Stanu Gminy
strzalka Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
strzalka Program Ochrony Środowiska
strzalka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
strzalka Prognoza oddziaływania na środowisko
strzalka Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
strzalka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek
strzalka Lokalny Program Rewitalizacji
Władze Gminy
strzalka Burmistrz Gminy
strzalka Sekretarz Gminy
strzalka Skarbnik Gminy
strzalka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
strzalka Rada Miejska Gminy
Urząd Miejski Gminy
strzalka Kontakt
strzalka Dokumenty do pobrania
strzalka Wydziały Urzędu
strzalka Regulamin Organizacyjny
strzalka Informacje o naborze
strzalka Polityka cookies
Sołectwa
strzalka Wykaz sołectw
Telefony alarmowe
strzalka Ogólnoeuropejski numer alarmowy
strzalka Pogotowie ratunkowe
strzalka Policja
strzalka Państwowa Straż Pożarna
strzalka Pogotowie energetyczne
strzalka Pogotowie gazowe
Informator gospodarczy
strzalka
Inwestycje w gminie menu rozwijane
strzalka Oferta inwestycyjna
strzalka Oferty pracy
Polecamy
strzalka Pogoda w Gminie Opatówek
strzalka Przydatne adresy stron