Aktualności

Sesja absolutoryjna

[ 2018-06-12 ]
W dniu 6 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna, podczas, której Burmistrz Gminy Opatówek przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, a Rada Miejska Gminy Opatówek oceniła je pozytywnie.
W przygotowaniu do sesji sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, przedkładając Radzie Miejskiej Gminy Opatówek następujące dokumenty:
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy,
- informację o stanie mienia gminy,
- informację o wykonaniu wydatków majątkowych,

Zgodnie z wykładnią ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym sprawozdanie to zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu stanowiły również przedmiot dyskusji w poszczególnych komisjach Rady Miejskiej Gminy Opatówek, w szczególności Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie opiniując wykonanie budżetu za 2017 rok wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2017 rok (akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ stanowiący - Radę Miejską Gminy Opatówek, organowi wykonawczemu - Burmistrzowi Gminy). Regionalna Izba Obrachunkowa, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu, na podstawie uchwały Składu Orzekającego RIO, przedstawiła pozytywną opinię, nie wnosząc uwag do wykonania dochodów i wydatków budżetu. Sytuacja finansowa kształtuje się następująco:
- dochody: plan - 49 867 211,34 zł, wykonanie - 48 398 185,86 zł, co stanowi 97,05 %,
- wydatki: plan - 61 649 045, 34 zł, wykonanie - 51 883 605,62 zł, co stanowi 84,16 %,
- wydatki inwestycyjne i majątkowe: plan - 19 994 358,63 zł, wykonanie 13 161 580,55 zł
- zadłużenie gminy na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 744 04,51 zł, co stanowi 3,60 % wykonanych dochodów. W 2017 roku spłacono kredyty długoterminowe w wysokości 952 372 zł

Odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, obecnych 12 radnych jednogłośnie udzieliło absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2017 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski w imieniu swoim i pozostałych radnych pogratulował Burmistrzowi i współpracownikom dobrze wykonanego budżetu za 2017 rok. Burmistrz Sebastian Wardęcki podziękował Radzie Miejskiej Gminy za zaufanie oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy, na czele z Sekretarzem Krzysztofem Dziedzicem i Skarbnikiem Gminy Dagmarą Gajewską - Pająk, za całoroczną pracę i uzyskane absolutorium.
Podczas sesji absolutoryjnej podjęto również uchwały:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026
- w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok
- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości
oznaczonej jako działka: nr 104/26 położonej w miejscowości Opatówek
- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości
oznaczonej jako działka: nr 420/1 położonej w miejscowości Szałe
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym,
części działki oznaczonej nr 1207/7 położonej w miejscowości Opatówek przy ul. Ogrodowej
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie
bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 1207/7 położonej w miejscowości Opatówek przy
ul. Ogrodowej
- w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Opatówek do organu regulacyjnego.

Kalendarz wydarzeń

marzec - 2019
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
        1 2 3
4 5 6 7 8 [ 9 ] 10
11 12 13 14 [ 15 ] 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 [ 28 ] 29 30 31
Komunikaty ostrzegawcze
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *