Aktualności

Budżet Gminy Opatówek na rok 2023

[ 2023-01-19 ]
W dniu 29 grudnia 2022 r. na LXXI sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek przyjęty został budżet na 2023 rok.
Plan dochodów i wydatków na 2023 rok wynosi:
- plan dochodów - 59 868 210,26 zł
- plan wydatków - 62 893 428,96 zł


Plan dochodów budżetu Gminy Opatówek na 2023 rok, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo 703 020,00 zł
- leśnictwo 1 200,00 zł
- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 488 150,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa 726 000,00 zł
- administracja publiczna 196 668,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 260,00 zł
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 805 265,00 zł
- różne rozliczenia 13 712 959,00 zł
- oświata i wychowanie 1 329 901,00 zł
- pomoc społeczna 472 758,00 zł
- rodzina 6 987 889,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 841 080,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 601 060,26 zł

Planowane wydatki budżetu Gminy Opatówek na 2023 rok, w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
- rolnictwo i łowiectwo 74 000,00 zł
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 445 000,00 zł
- transport i łączność 1 996 181,50 zł
- gospodarka mieszkaniowa 365 811,02 zł
- działalność usługowa 75 892,00 zł
- administracja publiczna 7 739 988,96 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 260,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 577 142,00 zł
- obsługa długu publicznego 135 000,00 zł
- różne rozliczenia 450 000,00 zł
- oświata i wychowanie 22 925 526,00 zł
- ochrona zdrowia 184 016,55 zł
- pomoc społeczna 2 201 250,00 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 112 000,00 zł
- rodzina 7 843 616,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 157 582,14 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 413 206,79 zł
- kultura fizyczna 194 956,00 zł

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku - 480 000,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku - 541 800,00 zł
- m. Kalisz - 3 009,11
- Powiat Kaliski - 3 016,55 zł
- m. Kalisz - 100 000,00 zł
- dotacje dla ochrony ppoż - 50 000,00 zł
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni 20 000,00 zł
- zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 30 000,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej - 100 000,00 zł

Do najważniejszych wydatków majątkowych należą:
- Przebudowa drogi gminnej w m. Borów - 150 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Czwarty - 130 000,00 zł
- Przebudowa drogi nr 675538P ul. Kwiatowa w Opatówku - 180 000,00 zł
- Przebudowa drogi w m. Kobierno dz. ew. 97 - 180 000,00 zł
- Przebudowa drogi w m. Rajsko dz. ew. 247 - 80 000,00 zł
- Przebudowa drogi w m. Rożdżały dz. ew. 321/5 - 120 000,00 zł
- Przebudowa drogi we wsi Słoneczna - wykonanie asfaltu nr działki 146, 183 - 24 580,40 zł
- Utwardzenie drogi - działka nr 216 w m. Trojanów - 20 287,65 zł
- Utwardzenie drogi gminnej łączącej wieś Modła i Warszew - 20 640,48 zł
- Budowa żłobka w m. Opatówek - 3 700 000,00 zł
- Rewitalizacja zabytkowego centrum oraz parku podworskiego w Opatówku - 4 500 000,00 zł
- Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni - 20 000,00 zł

W budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 783 396,65 zł na 67 zadań w 28 sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego. Zgodnie z wnioskami mieszkańców.

Obecnie łączny plan wydatków majątkowych wynosi 12 179 005,81 zł, po uzyskaniu stosownych dofinansowań ulegnie on zwiększeniu.

 Planowane zadłużenie na koniec roku 2023 jest niewielkie, tj. 3 025 218,70 zł (co stanowi 5,05% dochodów i 4,8% wydatków)

Kalendarz wydarzeń

luty - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
      [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4
5 6 7 8 9 [ 10 ] 11
[ 12 ] 13 14 [ 15 ] [ 16 ] 17 18
19 20 21 22 23 [ 24 ] 25
26 27 28 29      
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek