Aktualności

Nabór na stanowisko pracownik socjalny (zastępstwo)

[ 2019-03-08 ]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko pracownik socjalny.
Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1. posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny
2. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
3. ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna
4. do dnia 31 grudnia 2013r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a)pedagogika
b) pedagogika specjalna
c) polityka społeczna
d) psychologia
e) socjologia
f) nauki o rodzinie
g) politologia
5. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia.


ZAKRES CZYNNOŚCI:

1. Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej
2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy
3. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych
4. Wnioskowanie o udzielanie świadczeń
5. Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej
6. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych
7.Realizowanie działań zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowanie społeczności lokalnej
8. Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej
9. Prowadzenie dokumentacji klientów GOPS i kompleksowe wprowadzanie danych so Systemu POMOST
10.Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania świadczeń z pomocy społecznej
11.Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji
12.Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach
13.Sporządzanie list wypłat świadczeń
14. Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV wraz z numerem telefonu do kontaktu
2. List motywacyjny
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe / potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez kandydata/, kserokopie świadectw pracy / potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez kandydata/,kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach/ potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez kandydata/
4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych
6. Oświadczenie potwierdzające fakt, iz osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
Dokumenty aplikacyjne/ list motywacyjny, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia/ winny być opatrzone klauzulą:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z : Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz. UEL 119),ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze zm. / oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm./

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, Plac Wolności 14 - (pokój nr 5 przyziemie) w terminie do 19.03.2019 r. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem "Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego''.
Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: kwiecień 2019 r. na umowę o pracę na zastępstwo.

Kontakt: P. Violetta Galant tel. (62) 76-18-425.

Kalendarz wydarzeń

maj - 2019
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 [ 11 ] 12
13 14 15 16 17 [ 18 ] 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 [ 31 ]    
Komunikaty ostrzegawcze
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *