Aktualności

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na specjalistyczne usługi opiekuńcze w GOPS w Opatówku

[ 2019-07-25 ]
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Termin złożenia oferty - do 05.08.2019 r., godz. 13:00.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 32 godzin miesięcznie (1 dziecko ze względu na miejsce zamieszkania) od września 2019 r. do grudnia 2019 r. w miejscu zamieszkania położonym w Gminie Opatówek. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Violetta Galant, telefon: (62) 76-18-425 (wew. 22).

Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.).

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2019 r. - grudzień 2019 r.

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.):
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać
    co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym;
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
    lub upośledzeniem umysłowym;
d) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
e) zakładzie rehabilitacji;
3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać
    udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji
    do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia
    treningu zachowań społecznych.
4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
    skarbowe.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
8. Obywatelstwo polskie.

Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zobowiązany do prowadzenia kart pracy i potwierdzeń wykonania usług. Wykonawca przy realizacji zamówienia jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, ustawy o ochronie danych osobowych.

Szczegóły ogłoszenia - pobierz.
Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

grudzień - 2019
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 [ 14 ] 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Komunikaty ostrzegawcze
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *