Aktualności

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2019-11-28 ]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 5 grudnia 2019 r. godz. 8:00.
Miejsce obrad: Urząd Miejski Gminy Opatówek, sala nr 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 335/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
8. Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów- teren II".
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Opatówek.
11. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
12. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
13. Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek.
14. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Paweł Bąkowski

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2020
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Komunikaty ostrzegawcze
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *